Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

—————————————————————————————— WEBSITE: https://skynet.co/ WHITEPAPER: https://skynet.co/docs/SkynetOpenNetwork.pdf TELEGRAM: https://t.me/SkynetOpenNetwork By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

—————————————————————————————— WEBSITE: http://www.esportsecosystem.com/ WHITEPAPER: https://www.esportsecosystem.com/documents/ESE_Whitepaper_V4.pdf ANN BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4974527.0 TELEGRAM: http://www.t.me/esportsecosystem By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

BEST ICO – BOLTTCOIN – Phân tích cách phân phối và sử dụng Boltt token

Website: https://bolttcoin.io/ Telegram: https://t.me/BolttCoin Ann thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3276720 My Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1354657 My eth: 0x404bf9a85aba60500517895177d47c8607ed4c23 BEST ICO – BOLTTCOIN – Phân tích cách phân phối và sử dụng Boltt token

Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://fuleex.io/ WHITEPAPER: http://fuleex.io/files/Fuleex_whitepaper_EN.pdf TELEGRAM: https://t.me/FuleexFULX ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

WEBSITE: https://ruby-x.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

Ternion ICO Review – Phân Tích Cơ Bản Tiềm Năng Dự Án

————————————————————————————————————- Website: https://ternion.io/ Whitepaper: https://ternion.io/TernionWhitepaper_en.pdf Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4623236.msg41743899#msg41743899 Telegram https://t.me/TernionOfficial Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Ternion ICO Review – Phân Tích Cơ Bản Tiềm Năng Dự Án

Aimedis ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Website: https://aim.aimedis.com/ Whitepaper: https://aim.aimedis.com/pdf/WhitepaperEN10.pdf Twitter: https://twitter.com/AimedisGlobal Facebook: https://www.facebook.com/aimedisglobal/ Telegram: https://t.me/aimedistoken By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Aimedis ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper