[HOT ICO REVIEW] 🚀 NextyPlatform 🚀 A Bright Future for Daily Transaction

[HOT ICO REVIEW] 🚀 NextyPlatform 🚀 A Bright Future for Daily Transaction
Website: https://nexty.io
Whitepaper: https://nexty.io/images/nexty-whitepaper.pdf
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2498919
Twitter: https://twitter.com/nextyio
Facebook: https://www.facebook.com/nextycoin
Telegram: https://t.me/nexty_io

Author: Drloipro
Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1713510

[HOT ICO REVIEW] 🚀 NextyPlatform 🚀 A Bright Future for Daily Transaction